Rzeszowska Bursa Szkolna otwarta!

Dokumenty do pobrania

Strona główna > Regulamin bursy

Regulamin

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe . (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
 2. Karata Nauczyciela , ustawa z dn. 26.01.1982 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, nr 170, poz. 1218 i nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. nr 17, poz. 95, nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689, nr 158, poz. 1103 i nr 176, poz. 1238).
 3. Statut Rzeszowskiej Bursy Szkolnej .


§1
Postanowienia ogólne

 1. Rzeszowska Bursa Szkolna jest placówką przeznaczoną dla uczniów mieszkających poza Rzeszowem. Przejmuje od rodziny funkcje opiekuńczo – wychowawcze.
 2. Rzeszowska Bursa Szkolna sprawuje całodobową opiekę wychowawczą przez wszystkie dni tygodnia.
 3. Rzeszowska Bursa Szkolna ma za zadanie tworzenie optymalnych warunków bytowych dla młodzieży oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higieny .
 4. Regulamin określa szczegółową organizacje bursy, warunki do rozwijania samorządności i współodpowiedzialności wychowanków.
 5. Bursa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste wychowanków.
 6. Tryb postępowania rekrutacyjnego zawarty jest w odrębnym regulaminie.
 7. Wychowanek kwaterujący się po raz pierwszy w bursie ma obowiązek zgłoszenia się z rodzicem (opiekunem prawnym).

§2
Zadania Bursy

 1. Pełnienie funkcji opiekuńczo – wychowawczej.
 2. Zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia (bez weekendów) i zakwaterowania (za wyżywienie – sposób płatności i odpisów odpowiada firma zewnętrzna "ARINI").
 3. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych.
 4. Zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
 5. Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnego spędzania czasu wolnego.
 6. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowo – gospodarczych.
 7. Rozwijanie samodzielności i samorządności wychowanków.
 8. Kształtowanie wśród wychowanków postawy wzajemnego zrozumienia , życzliwości , tolerancji i odpowiedzialności.
 9. Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej oraz dbałości o własny stan zdrowia.

§3
Organizacja pracy w bursie

 1. Pracą Bursy zarządza Dyrektor / Kierownik.
 2. Organami Bursy są:

  - Dyrektor / Kierownik Bursy,
  - Rada Pedagogiczna Bursy (RBP),
  - Samorząd Wychowanków,
  - Rada Rodziców ( jeśli jest utworzona).
 3. Radę Pedagogiczną Bursy tworzą pracownicy pedagogiczni ( wychowawcy i dyrektor / kierownik pełniący funkcje przewodniczącego ).
 4. Samorząd Wychowanków reprezentują przedstawiciele mieszkańców bursy. Wybierani są w wyborach powszechnych przez ogół mieszkańców. Młodzieżową Radę Bursy tworzą delegaci wszystkich grup wychowawczych. Młodzieżową Radę Bursy tworzą delegaci wszystkich grup wychowawczych. W skład SW wchodzą:

  - przewodniczący,
  - dwóch zastępców
  - sekretarz.

  - Kadencja SW trwa jeden rok szkolny.
  SW może przedstawiać Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących podstawowych praw i obowiązków mieszkańców Bursy.
  - Zadania SW określa odrębny regulamin.
 5. Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje jeden lub dwóch wychowawców, również w godzinach nocnych, w ramach pełnionego przez siebie dyżuru nocnego. Do realizacji opieki wychowawczej w porze nocnej może być zobowiązany każdy pracownik zatrudniony w placówce.
 6. Tygodniowy plan pracy bursy uwzględnia czas na naukę , pracę na rzecz bursy i środowiska , zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
 7. Porządek dnia codziennego:
  • 06:00 - pobudka uczniowie SMS, 6;15 uczniowie innych szkół
  • 06:00 - 06:30 – toaleta poranna uczniowie SMS
  • 06:15 - 06:45 – toaleta poranna uczniowie innych szkół
  • 06:30 - 06:50 – śniadanie uczniowie SMS
  • 06:45 - 07:15 – śniadanie uczniowie innych szkół
  • 15:30 - 16:30 – obiad uczniowie innych szkół
  • 16:30 - 17:00 – obiad uczniowie SMS
  • 16:30 - 18:30 - nauka własna uczniowie innych szkół
  • 17:00 - 18:30 – nauka własna uczniowie SMS
  • 18:30 - 19:15 – kolacja
  • 18:00 - 21:00 – czas wolny , zajęcia w grupach i sekcjach
  • 21:00 - 22:00 – sprawdzanie obecności nocnej, toaleta wieczorna
  • 22:00 - 06:00 (06:15) – cisza nocna
 8. W bursie funkcjonują sekcje ( higieniczno – gospodarcza , nauki , sportowa, Samorząd Wychowanków), którymi opiekunami są wychowawcy Bursy. Udział w nich jest dobrowolny.

§4
Prawa wychowanków

Mieszkaniec Bursy ma prawo:

 1. Zakwaterowania i korzystania z wyposażenia Bursy.
 2. Otrzymywania wyżywienia według obowiązujących stawek finansowych i norm żywieniowych.
 3. Korzystania z pomieszczeń , sprzętu i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej , którym dysponuje bursa.
 4. Wypoczynku i uczestniczenia w zajęciach w bursie, w szkole oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach poza szkołą.
 5. Wyjazdów do rodziców i opiekunów w dni wolne od nauki.
 6. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych , przyjaźni i uczuć.
 7. Przyjmowania w pokoju osób odwiedzających do godz. 21:00 po uprzednim wpisaniu do zeszytu odwiedzin ( zgodnie z Planem Dnia) i pozostawieniu dokumentu tożsamości gościa w pokoju wychowawców.
 8. Uzyskania pomocy ze strony kierownictwa, wychowawców i SW w trudnych sytuacjach życiowych.
 9. Rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań.
 10. Opuszczania Bursy w czasie wolnym , tj. do godz. 21:00.

§5
Obowiązki wychowanków

Mieszkaniec Bursy ma obowiązek:

 1. Zapoznać się i przestrzegać Regulaminu Bursy i obowiązujące procedury.
 2. Przestrzegać obowiązujący Plan Dnia.
 3. Dbać o czystość i higienę ciała, odzieży, pościeli i pomieszczenia Bursy ()pokoje mieszkalne, mini kuchnia, sale nauk, itd.).
 4. Dbać o własne życie, zdrowie oraz rozwój , a także informować wychowawcę o złym samopoczuciu, chorobie, wyjściu do lekarza.
 5. Spożywać posiłki w stołówce lub mini kuchni.
 6. Oszczędzać energie elektryczną, wodę.
 7. Przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego i kultury języka w odniesieniu do kolegów , wychowawców i innych pracowników bursy.
 8. Szanować powierzony sprzęt i wyposażenie w pokojach i w pomieszczeniach użytku wspólnego , a w przypadku jego zniszczenia pokryć koszty naprawy bądź wymiany (odpowiedzialność indywidualna lub zbiorowa). Termin i sposób naprawienia szkody określa Dyrektor/ Kierownik Bursy.
 9. Systematycznie uczyć się i uczęszczać do szkoły.
 10. Pracować nad kształtowaniem swojego charakteru.
 11. Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, przeciwdziałać przemocy, wandalizmowi i brutalności.
 12. Regularnie i terminowo uiszczać opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wg harmonogramu.
 13. Wykonywać polecenia wychowawców i Dyrektora/ Kierownika Bursy.
 14. 14. Powrotu do bursy do godziny 21:00.
  • Powrót do bursy po godzinie 21:00 możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych ) i wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą.
 15. Przestrzegać obowiązujących zasad wychowania w trzeźwości.
 16. Przestrzegać zakazów dotyczących palenia papierosów , picia alkoholu, używania narkotyków i środków psychoaktywnych , zamykania się w pokojach oraz kradzieży.
 17. Przestrzegać obowiązujących przepisów bhp i przeciwpożarowych.
 18. Dostosować się do zakazów posiadania prywatnego sprzętu elektrycznego i AGD.
  • W bursie dostępne są dla młodzieży : czajniki elektryczne, mikrofalówki, toster, lodówka, kuchenki elektryczne, żelazka, pralki , telewizor, itd.).
 19. Rzetelnie pełnić dyżury porządkowe oraz uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz bursy i środowiska ( obowiązki dyżurnego wg ustalonego harmonogramu).
 20. Zgłaszać wychowawcom zauważone przypadki kradzieży, zniszczenia sprzętu, awarii urządzeń elektrycznych i wodnokanalizacyjnych oraz przypadków mogących zagrażać bezpieczeństwu.
 21. Zgłaszać wychowawcy wszystkie wyjazdy z bursy w ciągu tygodnia, poprzez pisemne potwierdzenie rodzica ( opiekuna prawnego) lub e-mailowe i telefoniczne. Przyjazd do miejsca zamieszkania każdorazowo potwierdzić telefonicznie poprzez rodzica ( opiekuna prawnego).
 22. Zgłaszać wychowawcy dyżurującemu wszystkie wyjścia z bursy i dokonywać wpisu do zeszytu wyjść.

§6
Wyróżnienia i nagrody

 1. Za wzorowe wypełnianie obowiązków , aktywny udział w organizowaniu życia bursy , inne osiągnięcia wychowanek może otrzymywać następujące wyróżnienia i nagrody:
  • Pochwałę wychowawcy grupy na zebraniu grupy
  • Pochwałę Dyrektora / Kierownika Bursy na zebraniu z młodzieżą
  • List gratulacyjny do rodziców lub do wychowawcy klasy
  • Dyplom uznania
  • Nagrodę rzeczowa
  Wniosek o nagrodę dla wychowanka zgłasza wychowawca grupy, opiekun sekcji, Dyrektor/ Kierownik Bursy, Samorząd Wychowanków.

§7
Konsekwencje i nagany

 1. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Bursy wychowanek może być ukarany w następujący sposób:
  • Upomnienie wychowawcy grupy lub Dyrektora / Kierownika Bursy .
  • Naganą Dyrektora / Kierownika Bursy.
  • Powiadomieniem ustnym lub pisemnym rodziców, szkoły do której uczęszcza wychowanek ( za rażące złamanie ustaleń Regulaminu Bursy ze szczególnym uwzględnieniem m.in. posiadania i spożywania alkoholu lub innych używek oraz stwarzania sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu wychowanków).
  • Skreśleniem z listy mieszkańców bursy za szczególne naruszenie zasad współżycia , chuligaństwo, picie alkoholu, używanie narkotyków i środków psychoaktywnych, nagminne palenie tytoniu, celowe niszczenie sprzętu, kradzież, znęcanie się, itp.,
  Gradacja konsekwencji nie musi być zachowana.
 2. Nagana może być udzielona za nieprzestrzeganie poleceń wychowawcy i zarządzeń Dyrektora / Kierownika Bursy.
 3. Od decyzji o skreśleniu z listy mieszkańców bursy , wychowanek może się odwołać do Dyrektora / Kierownika Bursy.
 4. Wykonanie kary skreślenia z listy mieszkańców bursy może zostać odroczone , jeżeli wychowanek uzyska poręczenie Samorządu Wychowanków.
 5. Złamanie postanowień Regulaminu równoznaczne jest z otrzymaniem warunkowego pobytu w bursie.
 6. W przypadku drastycznego złamania Regulaminu lub naruszenia zasad współżycia w bursie wychowanek może zostać zawieszony przez Dyrektora / Kierownika Bursy w prawach mieszkańca do czasu wyjaśnienia sytuacji ( wyjazd do domu).

Wszystkie decyzje i sposób postepowania zawarte są w §7 mają charakter indywidualny w stosunku do każdego wychowanka.

§8
Zakazy

Zabrania się

 1. Spożywania , wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie placówki.
 2. Posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz środków odurzających ( w tym wszelkich używek wspomagających przyrost masy mięśniowej ).
 3. Przywłaszczania cudzego mienia.
 4. Posiadania i palenia papierosów na terenie bursy i jego obejściu.
 5. Manipulacji przy przewodach elektrycznych , internetowych i wodociągowych.
 6. Siadania na parapetach i wychylania się z okna.
 7. Samowolnego przenoszenia sprzętu z pokoju do pokoju oraz mocowania dekoracji na ścianach , malowania , rysowania , naklejania na ścianach , drzwiach oraz sprzęcie będącym na wyposażeniu bursy.
 8. Umyślnego niszczenia wyposażenia bursy.
 9. Przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych bez zgody wychowawcy oraz przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych.
 10. Przetrzymywania zwierząt na terenie bursy.
 11. Eksponowania przedmiotów reklamujących napoje alkoholowe, używki oraz wulgarne treści (pornografię).

§8

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Bursy obowiązują przepisy zawarte w Statucie Rzeszowskiej Bursy Szkolnej w Rzeszowie.


Rzeszów, sierpień 2017


 

Rzeszowska Bursa Szkolna
ul. Akademicka 1, 35-084 Rzeszów

tel. (III piętro): +48 17 865 33 48
tel. (IV PIĘTRO) +48 17 865 33 61
tel. kom. 536 121 132 pok. wychowawców RBS
email: biuro@bursarzeszow.pl

Realizacja: OPTeam SA

DANE DO PRZELEWU (OPŁATY ZA CZESNE):

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Resovia w Rzeszowie
ul. Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów

RACHUNEK BANKOWY: 76 1540 1131 2113 9135 6794 0002. Na w/w konto należy wpłacać TYLKO OPŁATY ZA CZESNE

DANE DO PRZELEWU (OPŁATY ZA OBIADY):

Arini Cafe Sp. z o.o.
ul Trembeckiego 11B, 35-234 Rzeszów

RACHUNEK BANKOWY: 49 9164 0008 2001 0008 1474 0003. Na w/w konto należy wpłacać TYLKO OPŁATY ZA OBIADY